Prawo do odstąpienia od umowy

 

W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionych Produktów Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Użytkownik będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika będącego konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.

W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o powyższym Sprzedawcę poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o decyzji odstąpienia od umowy, przesyłając je pocztą na adres: PHU Łuska Małgorzata Grzymała, ul. Kolejowa 7, 63-100 Śrem lub drogą mailową na adres: [email protected]

Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z wzoru formularza „Oświadczenia o odstąpieniu” załączonego poniżej.

Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Użytkownik będący konsumentem ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego lub adresu zamieszkania na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupu Produktów.

W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi będącemu konsumentem prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego powyżej.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Użytkownikowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od Użytkownika będącego konsumentem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik będący konsumentem poinformował sklep o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownik będącego konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Użytkownik będący konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Produkt należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy na adres: PHU Łuska Małgorzata Grzymała, ul. Kolejowa 7, 63-100 Śrem niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Użytkownik będący konsumentem poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik będący konsumentem odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, Sklep ponosi koszty zwrotu Produktów.

Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest, aby zwracany Produkt spełniał następujące warunki:

nie był używany;
nie został w żaden sposób zniszczony;
był kompletny;
nadawał się do dalszej odsprzedaży.


Formularz odstąpienia od umowy powinien zawierać:

- Adresata: PHU Łuska Małgorzata Grzymała, ul. Kolejowa 7, 63-100 Śrem, tel. 607666715, e-mail: [email protected]

- Imię, nazwisko, adres użytkowania będącego konsumentem

- Datę odstąpienia od umowy

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość: Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j. t. Dz. U. 2014.827) odstępuję od umowy nr …………….. zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu produktu/produktów w postaci ……………………………………………

- Podpis Użytkownika będącego Konsumentem

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PHU Łuska Małgorzata Grzymała

ul. Kolejowa 7, 63-100 Śrem, e-mail: [email protected]

 

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1) ..............................................................................

2) ..............................................................................

3) ..............................................................................

4) ..............................................................................

 

Data zawarcia mowy(*)/odbioru(*) ..............................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................

Adres Konsumenta (-ów): ..............................................................................

..............................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko dla wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.